Norwegian Champion

Bess des Terres Bergeres.

 

Bess 2005

 

Prøve nr: 81-06028 Prøvedato: 14.10.2006 Bestått:  Nei.  
Tilgjengelighet: 3 Forsvarslyst: 2 Temperament: 2
Lekelyst (jaktkamp): 1 Funksjonsutviklling: 2 Mot: 1
Sosial kamp: 3 Terskelverdi: 2 Skarphet: 1
Sosial dominans: 4 Avreagering: 2 Skuddfast: 4
Jaktlyst: 3 Konsentrasjon: 4    
Byttegripende: 2 Koordinering: 2    

 

Dommer 1: Arvid Jacobsen Dommer 2: Hans Arne Marthinussen.

 

 

1 2 3 4 5
1)Tilgjengelighet Hundens møteprogram og kontaktvillighet Avviser aggressivt kontakt med fremmede mennesker

 

Unndrar seg kontakt med fremmede mennesker Godtar kontakt med fremmede mennesker Tar kontakt med fremmede mennesker, for eksempel når fører tar kontakt
 
Påtrengende kontaktvillighet
2) Lekelyst (Jaktkamp) hundens evne/vilje til å vise kampadferd Avviser lekeinvitasjon, leker ikke Noe treg i starten senere aktiv i korte intervaller Lett å få i gang, aktiv. Skiller mellom aktivitet/passivitet Starter raskt. intens i leken. Vanskelig å avbryte, kan gå over i kamplek
 
Tar initiativ i leken. Går raskt over i kamplek, avbryter ikke


 
3)Sosial kamp hundens evne/vilje til å vise kampadferd Svarer ikke på kamputfordring, kan vise flukt Svarer på kamputfordringen. Utfordrer selv til kamp, lav styrke. Svarer på kamputfordringen. Utfordrer selv til kamp, lav styrke.
 
Svarer raskt på kamputfordringen. Utfordrer selv til kamp, stor styrke. Utfordrer umiddelbart, svarer meget raskt. Viser utfall
4) Sosial dominans Hundens evne til å klatre på rangstigen Viser ingen dominanstegn gjennom testen (underdanig) eller viser dominanstegn uten forutgående provokasjon Kan vise svake dominanstegn i leken, ellers ikke
 
Viser moderate dominanstegn riktig avpassede svar gjennom ett eller flere testmomenter, noe kraftigere i lek Viser kraftige dominanstegn i flere testmomenter, forholdsvis tidlig i momentenes gjennomføring

 
Viser vedvarende kraftige dominanstegn umiddelbart ved momentets start
5) Jaktlyst Hundens lyst og evne til å lete opp/fange et bytte Viser ingen interesse Starter men fullfører ikke Starter nølende, økende interesse, fullfører

 
Starter målbevisst. bytteinteressert
 
Starter meget raskt. Stor fart. Blokkeringstendenser
6) Byttegripende Hundens evne og intensitet i å gripe byttet Ingen bytteinteresse Svak interesse. snuser på byttet. Griper ikke Griper noe nølende, slipper raskt Griper målbevisst, drar byttet med seg. Avslutter
 
Gjør innhopp, griper. Vanskelig for å komme i balanse
7) Forsvarslyst Hundens lyst til å stanse en inntrenger Ingen engasjement. kan vise flukt eller flukttendenser
 
Går svakt i forsvar, kan pendle mellom avverging, passivitet eller flukttendenser Engasjerer seg effektivt i forsvar, med riktig tyngde
 
Forsvarer seg med stor økende kraft og tyngde Forsvarer seg med stor kraft og tyngde alt fra momentets start

 
8) Funksjonsutvikling Intensitet og hurtighet Ingen synlig reaksjon
 
Viser kun deler av forsvarsfunksjonen, kontakt eller dominans. Kan gå direkte i flukt eller angrep
 
Viser økende intensitet gjennom kontakt og dominans- programmet Rask utvikling med tyngde i dominansprogram

 
Står avventende, går direkte i angrep
9) Terskelverdi Hvor stor trussel det må til for å utløse flukt/angrep Umiddelbar flukt/angrep reaksjon Viser flukt/angrep ved 1/3 av distansen

 
Viser flukt/angrep ved 1/2 av distansen Viser flukt/angrep ved revirgrensen Ingen flukt/angrepsreaksjon
 
10) Avreagering Hundens evne til å ta seg inn igjen etter en påvirkning Avreagerer ikke Avreagerer men bruker for lang tid i enkelte testmomenter Avreagerer og avreaksjonen står i forhold til reaksjonen
 
Avreagerer for raskt, uten selvoppholdelses drift Ingen reaksjon ingen avreaksjon
11) Konsentrasjon Hundens evne til å holde på oppmerksomheten Bryter oppmerksomheten meget raskt, både ved passiv og aktiv påvirkning, Impulsiv Bryter oppmerksomheten noe raskt, ved passiv eller aktiv påvirkning

 

Holder oppmerksomheten så lenge det finnes motiv
 
Tendenser til blokkering ved enkelte testmomenter Blokkerer
12) Koordinering Riktig handling mellom og mot opplevelsene Handler irrasjonelt i de fleste testsituasjoner og mellom testsituasjonene Handler irrasjonelt i de fleste testsituasjonene Løser enkelte moment rasjonelt Løser de fleste momenter rasjonelt
 
Korrekte handlinger med full kontroll
13) Temperament Hvor hurtig hunden tilpasseer seg omgivelsene Ikke reaksjon i testsituasjon, kan også være uengasjert Noe oppmerksom, svarer litt tregt mot påvirkningene. tilpasser seg en anelse langsomt i testsituasjonen Oppmerksom, svarer hurtig på de fleste testsituasjoner. Tilpasser seg i testsituasjonen

 
Meget oppmerksom, svarer meget raskt på påvirkningene. Forstyrres litt av omgivelsene
 
Overdreven oppmerksom, svarer meget raskt mot påvirkningene. handlingen veksler for hurtig. Forstyrres av omgivelsene
14) Mot Hundens evne til selvstendig å løse en oppgave Er ikke i stand til å løse testsituasjonen tross førerhjelp Trenger førerhjelp for å løse de fleste av testsituasjonene Løser selvstendig, men etter forholdsvis lang tid de fleste testsituasjonene

 
Løser selvstendig og hurtig største delen av testsituasjonene. Skal ikke ha vist flukt
 
Løser direkte og selvstendig samtlige testsituasjoner. Skal ikke ha vist flukt eller flukttendenser
15) Skarphet Hundens refleksreaksjon mot trussel som kommer brått på Refleksreaksjonen til hunden er momentant flukt Gjør unnamanøver. vender seg mot objektet. Viser ingen skarphetstegn
 
Gjør
Stopper opp. Går mot objektet. Viser trusselsignaler. kan vise angrep/aggressivitet

 
Viser angrep med islett av bestående aggresjon Går direkte i angrep med stor aggresjon. Vanskelig for å komme i balanse
16) Skuddfast Hundens reaksjon på skudd Skuddredd. Viser momentant flukt. Tydelige klengetendenser eller går direkte i passivitet Skuddredd, bryter aktivitet. Gjennopptar ikke aktivitetn, kan visse økende redsel for hvert skudd Skuddberørt, pendler mellom redsel og oppgitthet, tilstanden vedvarer ved hvert skudd Skuddfast. Sterke oppmerksomhets- signaler som avtar ved hvert skudd. gjenopptar aktiviteten. Skuddfast. Helt uberørt eller små oppmerksomhets- signaler
 

 

 

 

1

2

3

4

5

1)Social skills.  The dogs meetingprogram and approachability.

 

Avoids contact with strangers aggressively

 

Avoids  contact with strangers.

 

Accept contact with strangers.

Accept contact with strangers when for example the handler makes contact.
 

 

Makes contact in an excessively manner

 

2)Play   (Preydrive, fight)

The dogs willingness to engage in play, chase.

Avoids invitation to play or does not play.

Slow start, gets active in short intervals.

Gets going easily, shifting between activity and passivity.

 Starts quickly, intense in play. Difficult to stop, may turn into a tug of war.

Iinitialize play, goes quickly into tug of war, does not stop


 

3) Social skills Dogs willingness to go into battle.

Does not respond to the challenge. May want to flee

Responds to the challenge, replies, low intensity.

Responds to the provocation, replies, low intensity.
 

Responds quickly when challenged, replies with high intensity.

Responds immediately to the challenges, replies very quickly, show attack.

4) Social dominans

 

Does not show any signs of dominance throughout the test. (submissive), or any dominance signs without being provoked.

May show small signs of dominance when playing.

Shows moderate signs of dominance, correct response through one or several moments, more intense in play.

 

Shows pronounced signs of dominance through several moments of the test, and relatively early in the test.

 

Shows consistent signs of dominance at the start of each moment.

5)Preydrive/ chase               Dogs willingness to find/catch prey

Shows no interest

Starts, but does not follow through.

Starts with delay, increased interest, follow through.
 

Starts, focused, interested in the prey.   

Starts quickly, high speed, tends to block out.

 

6)Preydrive/interest Dogs ability and intensity in grabbing the prey

 

 

No preydrive

Slow interest, noses on the prey. Do not grab.

 

Grabs prey with delay, release quickly


 Target and grab prey, brings it along. Finishes.

Jumps in, grabs prey – somewhat unbalanced.

 

7) Defense      Dogs willingness to stop an intruder


 Do not engage, can show flight and tendency to flee

 

 

Mild defensive, can vary between prevention, passivity or flight

 


 Engage in effective defense, correct intensity.

 

Defend itself with intense increasing engagement.

 


Defend itself with great intensity from the moment starts.


 

 

8) Development Intensity and speed

 


 No visible
reaction

 

 Shows only parts of its defense mode, contact or dominance. Can move directly into flight or attack

Shows increasing intensity through the contact and dominance program

 


Rapidly shows intensity in its defense program


 

Awaits, goes directly into attack mode

 

 

9) At what point of pressure will the dog show flight or attack

Shows immediate flight or attack reaction

 


Shows
flight/attack at 1/3 of the distance.

 
 

Shows flight/attack at ½ of the distance

Shows flight/attack at territorial border


 No flight or attack reactions

 

  

10)Abreaction  Dogs ability to regain balance after pressure

Do not abreact

Abreact, but uses too much time at some of the moments  

 Abreact, and the abreaction is in line with the reaction.

Abreact to quickly

Shows no reaction and no abreaction

11) Concentration Dogs ability to stay focused. Attention span

Breaks the attention quickly both with passive and active influence. Impulsive

Breaks the attention somewhat quickly with passive or active influence

 

Keeps attention as long as there is motive


 

Tendency to block at some of the moment

 

Blocks

12) Coordination Correct reaction between and towards the influence

Acts irrationally in most of the test situations and between the test situations

 

Acts irrationally in most of the test situations

Solves some of the moments rationally

Solves most of the moments rationally.

Correct reaction and action with full control

 

13)Temperament How quickly does the dog adapt to its surroundings

 

No reaction in test situations, can be unengaged.

Somewhat attentive, responds with delay toward the influence, and adapt a bit slow in the test situations

 

Attentive, responds quickly in most situations. Adapt to the test situation.

 

Very attentive, responds very quickly to the influence. A little disturbed by the surroundings
 

Extremely attentive, responds very quickly, and the actions changes too quickly. Is disturbed by the surroundings.

14) Courage   Dogs ability to solve a situation  

Is not able to solve test situations despite handlers help.

Needs handlers help to solve most of the test situations

 

Solves most of the test situations independent, but with delay

 


 Solves independent and quickly most of the test situations. Have not shown flight

Solves independent and directly all test situations. Have not shown flight or flight tendency.

15)Sharpness Dogs reflex reaction towards threat that comes suddenly

 

Reflex reaction is instant flight.


 Does a diversion and turns towards the object. Does not show any signs of sharpness.


Does a diversion, stops, moves towards the object. Shows threatening signals, can show attack/aggression
 

Shows attack with some remaining aggression

 

Goes directly into attack mode with great aggression. Have difficulty to regain balance.

16) Gunshot   Dogs reactions to gunshots.

 

Afraid of gunshots. Shows instant flight. Clinging to handler or goes into passive mode.

 

Afraid of gunshots, breaks out of activity, may show increasing fear

 

Reacts to gunshots, vary between fear or resignation, condition shows after every shot.

Gunshot proof. Attentive reaction that decreases after every shot. Returns to activity 


 
Gunshot proof, no or minor reactions.

 

 Translated by Merete Greaker.